Programok

 

Erdély legnagyobb művelődési városa.doc (72,5 kB)

ezer székely leány.doc (41 kB)
Lovas vetélkedés.doc (150 kB)

A Pünkösdi búcsú


Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzik a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze.

Jenő pápa az 1444. évi körlevelében arra buzdítja a népet, hogy legyenek segítségére a ferenceseknek a templomépítésben. Viszonzásul - a kor szokása szerint -, búcsút is engedélyezett a jótevőknek. A templom építését azzal indokolja a pápa, hogy "a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyülni, Máriát tisztelni".

Azóta is megszakítás nélkül tart a zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária tiszteletére. 1567-ben újabb fordulat következett be a búcsújárásban. A hitújítás korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem, haddal akarta a színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe, István gyergyóalfalvi plébános vezetésével fegyvert fogott hitének védelmére.

A gyülekező Csíksomlyón volt, pünkösd szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára, szembeszállni a hitújítók hadával. Ez alatt az idősek, az asszonyok és a gyermekek Somlyón maradtak és győzelemért imádkoztak. A csata diadallal végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat és úgy vonultak le a Hargitáról. A templomban maradt nép elébük ment, és együtt jöttek vissza hálát adni a győzelemért és megköszönni a Szent Szűz segítségét. Ennek a történelmi eseménynek emlékére fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a mai napig Mária népe. Ugyancsak az eredeti hagyomány szerint, nyírfaággal kezében, vagy a járművét feldíszítve tér haza otthonába.

Csíksomlyó most is a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. Most már a más vallású keresztény hívek is szívesen vesznek részt a búcsújárásban. A Szűzanya iránti tiszteletben a buzgóság az idő múlásával sem lankad. Év közben is szüntelenül özönlik a nép Somlyóra Máriát tisztelni, köszönteni, előtte imádkozni. 1990 óta minden évben több százezer ember zarándokol Somlyóra és vesz részt a Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, szentmisén.

A kegytemplom és a búcsú értékes tárgyai közé tartozik a főoltár bal oldalán található Labarum, amit a nép labóriumnak nevez. Amikor a papság ezen jelvénnyel az élén felér a Kissomlyó hegyen lévő Salvator kápolna elé, eléneklik az "Egészen szép vagy Mária" éneket és azután folytatódik tovább a körmenet.


 

Forrás: https://www.harghita.ro/hun/ind.html

                                                                    Gyergyószárhegy, a Lázár-család kastélya


A falu központjától alig 200 méterre látható. Hossza 100, szélessége 75 méter. A Lázár-kastély az erdélyi reneszánsz építkezés egyik legszebb alkotása.

A Lázár-kastély pártázatos reneszánsz kastély, a 17. századi Erdély egyik legvonzóbb főúri hajléka. Boltíves előszobájában 1532-ből származó gót betűs felirat van (Cristus Maria 1532). A legkorábbi lakótornya 1450-ből való. Három sarokbástyája szabályos négyszög alakú, a negyedik (az északkeleti) hétszögű. Déli falának közepén kiugró emeletes kapubástyának nevezett boltíves bejáraton juthatunk be a kastély udvarába. A bejárat két oldalát díszesen tagolt pártázatos, fülkés díszítésű, reneszánsz ízlésű fal köti össze a sarokbástyákkal. Az egykori falképek nyomai ma is kivehetők.

A kastélyt, annak homlokzati részét Lázár István (Lázár András fia), Bethlen Gábor hajdani játszótársa és főembere, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírája építette ki, aki az 1596. évi agyagfalvi székely gyűlésen elnökölt. Címere alatt a főbejárattól balra levő bástyán az 1632-es évszám olvasható. Ez építkezés befejezését jelzi. Az udvarban a magas falak mentén romos gazdasági épületek sorakoznak: a konyha, kemence, cselédlakás, katonai lakás, kút, kovácsműhely, istálló.

 

 

Forrás: https://www.harghita.ro/hun/ind.html

1590-től 1594-ig ebben a kastélyban töltötte gyermekkorát Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. 1707-ben a kurucpárti Lázár Ferenc ellen indított megtorló akció során a labancok a kastélyt felégették. Lázár Ferenc a romos kastélyt kijavíttatta. Neki tulajdonították a "nagypalota" (lovagterem) építését, amelyben akkoriban a széki gyűléseket tartották. Halálával lezárult Szárhegy fénykora. 1748-ban egy része újból leégett. Az 1872-es tűzvésznek a kastély is áldozatául esett. A kastélyban megfordult Petru Rareş (1527-1538 között) és Mihnea Vodă román uralkodó (1660) is.

 

A kastélyt 1967-től csaknem két évtizede lépésről lépésre restaurálják. Elkészült a főépületből a központi épületrész (a galéria), majd az épület hátsó részében levő Lovagterem (Tanácsterem), a Gólyás bástya és restaurálják az Asszonyok házát valamint a Túrós bástyát. A Lovagteremben faragott bútorok, székek (erdélyi nemesi címerekkel díszítve), vaslámpák láthatók. Az eredeti kazettás mennyezetet is visszaállították.

Az udvar közepén levő kis épületben, a kaszatömlöcben a hagyomány szerint a felkelések résztvevőit tartották fogva.

 

 

 

                                                                                          Millenniumi-templom, Csíkszereda
                                                                                            Épült a magyar szentek tiszteletére.


„Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk!”
Tervezte: Makovecz Imre és Bogos Ernő építész
 

Csíkszereda barokk templomát – a Szent Kereszt-templomot – egészében gyűrű, védőfal vette körül (épült 1751–58 között). Ennek több mint fele most is létezik. A vázlatterv szerint az új templomot szintén ilyen gyűrű fogja körülvenni. A hurokszerű falgyűrűkben a végtelenség jelét látjuk, akár a két karikagyűrű összeillesztésében. A házasságban a felek egyek lesznek, mégis mindegyik a maga sajátos jegyeit megtartja. Így a régi templom jól társul az újjal, anélkül, hogy egyik a másikat sértené. Méreteikben is arányosak. „A terv lényege: olyan új templom, mely a későbbiekben összekapcsolható a régivel” (Makovecz Imre).

A templombelső egy mindent átfogó teret ábrázol, melyet a világ világosságában lehet szemlélni. Ez a belső tér a jelenlévőkben a végtelenség és a határtalan nyugalom érzését kelti. Amikor lelkesültségében az ember megsejti Isten közelségét, ott sátrat akar építeni, mint ősei a pusztában (Lk. 9,33). A jurta, a kúpos hajlék, a sátorház bibliai és magyar örökségünket képezi, mely egész Eurázsiában fellelhető. (Kúpos lak a világ képzelt közepén, az egek tengelyével, egy ősmintának a megjelenítési formája.) Szülőhely a világ közepe, az a hajlék, ahol elvágták a köldökzsinórt. Az egyház esetében az a hely, hol a keresztségben Isten gyermeke lettem.
Az új szentegyház, új gondolatot testesít meg: a magyar nép már 1000 éve megalapította keresztény államát és megkapta Szűz Máriában égi Nagyasszonyát. Ezzel együtt megtalálta helyét a többi keresztény nép között. Napjainkban a magyarság újra beilleszkedik a keresztény értékrenden létrejött európai államok közösségébe, melyet a Napba öltözött Asszony és fia óv. Az EU-zászló tervezőjét az üdvtörténeti múlt ihlette, amikor a Jelenések asszonyának ismertetőjeleit, a 12 csillagból álló koszorút tűzte rá a kék alapszínre (a Szűzanya és az egyház egybeolvasztott képe, lásd Jel 12,1k).

A templom közén elhelyezett kimagasló oltár, magát Jézus Krisztust és eukarisztikus megjelenési helyét jelenti. „Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.” Minden szentmisében az Ige szentségi formában történő megjelenítésének tanúi és egyszerre ünneplő részesei vagyunk. „A liturgikus reform szerint centrális menzát kell építeni, mely Krisztus misztikus testének közepében, a közösség középpontjában helyezkedik el. A centrális épület középpontja fölött opeion épül, felülvilágítóval, négy angyallal, akik lefelé néznek az oltárra.” (Makovecz Imre).
 


A templom üvegkupoláján át az ég felé tekinthetünk, s rajta keresztül a fény az oltárra, az egyetlen kitüntetett pontra, a kiemelkedő misztikus hegyre, kőre esik. A fény középről sugárzik szét és megvilágosít minden embert. Az igazi világosság a mi világunkba jött és a szentmiseáldozatban önmagát osztja szét. A világosságot nem lehet elrejteni. Ha Krisztus köré gyűlünk, ránk árad a fény. Így leszünk mi is a világosság fiai. Minden a központra irányul. Az oltáron és az oltár körül történik.

Az átlátszó kupola mellől négy őrálló angyal néz le az oltárra, jelzik a már elérkezett kegyelmi idő (kairosz) fontosságát. Ők egyúttal Krisztus Urunk dicsőséges eljöveteléről is biztosítják a jelenlévőket, aki híveit megszabadítja és megjutalmazza.
A templom bejárata kapukból tevődik össze. Ezek a székely porták jellegzetességei. Azon csak tudatosan lehet ki-bejárni, betévedni soha. A díszítőminták a műemlék templomról valók és a Székelyföldnek sajátos, keresztény motívumai. „Tárjatok kaput, hadd vonuljon be az igaz nép, amely őrzi a hűséget. Szíve állhatatos, és megőrzi a békét, hiszen tebenned remél.” (Iz. 26,2k). Az Úr üzenete rátalál a csíki székelyekre, akik nagy kincseket őriznek: Szent István hitét, Szent István földjének szeretetét és hűségesek maradtak azokhoz az eszményekhez, amelyeket Szent István tűzött a magyar nép egére.


Az északi oldalon ajtó van, amelyet szükség szerint ki lehet tárni, menzát elhelyezni, hogy a szent liturgiába a kint tartózkodó hívek is be tudjanak kapcsolódni.
Az alagsorban 250 tanuló oktatását fogjuk biztosítani. Lesz három tanterem, boldog P. Rupert Mayer-kápolna, meleg konyha, kamra, férfi és női illemhelyek (500 nm). Rendeltetése, hogy a közösségépítés mellett a széles körű oktatást is szolgálja, az elemitől a népfőiskolai szintig.
A földszinten és a galérián 300 ülő és 200 állóhely lesz, 1 személyre 1,4 nm területtel számolva.
A műemlék templom az új templommal nem veszíti el liturgikus szerepét, hanem kiegészítik


egymást, sőt ereje nő az újjal, ahogy a család sem gyengül az új nemzedékkel, hanem erősödik.
A hely szentségét igazolja a hívek kitartó ragaszkodása, mert Csíkszeredában nincs még egy olyan hely, ahol 250 éven át naponta annyit imádkoztak volna, mint itt. E megszentelt helyre építünk új templomot, ahol 21 éve a tél zordságában és a nyár hevében a hívősereg is „élő áldozattá vált Krisztusban”.

A deszkatemplom földje is megszentelődött a telek zordságában és a nyarak hevében, „hol az ájtatos erőtlenség alázatos imáiban lelket kér a küzdő erőnek”.

MINDENT ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE!

Szöveg: Darvas-Kozma József esperes-plébános
https://www.hhrf.org/szentkereszt